Thai  Thai

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

อำเภอเมือง 

ต.น้ำซึม อ.เมือง เขาสะแกกรัง / วัดสังกัสรัตนคีรี
ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง แม่น้ำสะแกกรัง / วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์)
ต.เกาะเทโพ อ.เมือง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกาะเทโพ / วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) / วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม / วัดพิชัยปุรณาราม

อำเภอหนองขาหย่าง
ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง เมืองโบราณบ้านคูเมือง


อำเภอหนองฉาง
ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง เมืองอุทัยเก่า / วัดหนองขุนชาติ

อำเภอตลุกดู่ 
ต.ทัพทัน อ.ตลุกดู่ เขาปฐวี / วัดทัพทันวัฒนาราม / วัดวังสาริกา / วัดเขาปฐวี

อำเภอสว่างอารมณ์
ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารณ์ เมืองโบราณบ้านบึงคอกช้าง

อำเภอลานสัก
ต.ระบำ อ.ลานสัก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง / วัดป่าสัก / หุบเขาป่าตาด / เขาพระยาพายเรือ / เขื่อนทับเสลา

อำเภอห้วยคต
ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต น้ำพุร้อนสมอทอง / น้ำตกไซเบอร์ / น้ำตกอีซ่า / สวนเกษตรรอบอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว


อำเภอบ้านไร่
ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ ถ้ำพุหวาย / บ้านกระเหรี่ยง / ธรรมสถานถ้ำแก้วเขาวง

ต.วังหิน อ.บ้านไร่ ถ้ำเขาตะพาบ / วัดเขาพรหมจรรย์ / วัดผาทั่ง / น้ำตกผาร่มเย็น / บ้านดง / ปางสวรรค์

Thai